El Servici de Contractació i Subministraments és un servici de caràcter instrumental o de suport a la resta de Departaments de la Diputació de València que té com a missió fonamental l'assessorament i gestió en els expedients de contractació que se li encomanen pels esmentats departaments, així com el subministrament de material i béns d'ús corrent per al funcionament de la Corporació, tot això d'acord amb els principis de legalitat, economia, eficàcia i eficiència.

 

La visió del Servici de Contractació i Subministraments se centra a arribar a ser un Servici de referència en la compra pública innovadora, tant per la seua vocació de cooperació i assistència a la resta de departaments de la Diputació de València, com per la seua forma de fer les coses i la seua voluntat de millora constant, en especial per mitjà de la implantació de tràmits electrònics resultant de l'eficàcia dels processos interns i de les relacions amb els subministradors.

 

Els valors del Servici de Contractació i Subministraments es basen en les conviccions que manifesten la identitat d'una administració pròxima i en la vocació de servidors públics en tota la seua extensió, immersos en un procés de millora permanent per a ser realment eficaços i eficients en la dita prestació, amb:

•        Objectivitat.

•        Transparència.

•        Cooperació.

•        Qualitat i millora contínua.

•        Innovació.

•        Eficàcia.

•        Control del gasto.

•        Treball en equip.

Imatge tornar enrere