Caps tallats. Exposició Museu de Prehistòria de València

Caps tallast. Símbols de poder. L'exhibició de caps tallats a manera de trofeus de guerra va ser un fenomen molt estès de les cultures antigues. Aques­ta mostra, produïda pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, presenta exemples, iconografia i recursos audiovisuals sobre aquest costum de diferents societats. Es presenten i aborden les arrels antropològiques d'aquesta manifestació, amb una àmplia dimensió cultural dins l'àmbit mediterrani.

Cabezas cortadas. Símbolos de poder. La exhibición de cabezas cortadas a modo de trofeos de guerra fue un fenómeno muy extendido en las culturas antiguas. Esta muestra, producida por el Museu d’Arqueologia de Catalunya, presenta ejemplos, iconografía y recursos audiovisuales sobre esta extendida cos­tumbre en distintas culturas. Se presentan y abordan las raíces antropológicas de esta manifestación, con una amplia dimensión cultural en el ámbito mediterráneo.

Cabezas cortadas. Symbols of power. Exhibiting severed heads as war trophies was a widespread phenomenon in ancient cul­tures. Produced by the Museu d'Arqueologia de Catalunya, the show includes examples, iconography and audio-visual resources illustrative of this custom in different societies. The anthropo­logical roots of the practice -with a wide cultural dimension in the Mediterranean region- is explored.

Beyond Hollywood. Identitates indígenes nordamericanes.L'exposició aborda, a través d'objectes i manifestacions artísti­ques, una interessant confrontació de perspectives respecte a la identitat dels indígenes nord-americans. D'una banda, presenta els estereotips socials sobre la identitat indígena, propagats des del cinema de Hollywood o des de les mateixes institucions; d'altra, la autoreferencialitat i el sentit identitari que mantenen els indígenes cap a la seua cultura.

Beyond Hollywood. Identidades indígenas norteamericanas. La exposición aborda, a través de objetos y manifestaciones ar­tísticas, una interesante confrontación de perspectivas respecto a la identidad de los indígenas norteamericanos. Por una parte presenta los estereotipos sociales sobre la identidad indígena, propagados desde el cine de Hollywood o desde las propias ins­tituciones, por otra la autoreferencialidad y sentido identitario que mantienen los indígenas hacia su cultura.

Beyond Hollywood. Native American identities. Through ob­jects and artworks, the exhibition presents interesting conflictive views about the identity of Native Americans. On the one hand, it introduces social stereotypes of indigenous identity spread by Hollywood films or by institutions themselves; on the other, it seeks to illustrate self-reference aspects and the identitarian sense of indigenous people in relation to their culture.

Prietas las filas. Museu Valencià d'Etnologia

Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme. El franquisme ha sigut un tema poc abordat als museus. En aquesta mostra, articulada a través dels objectes, es planteja l'omnipresència dels símbols i les consignes d'un règim totalitari nascut d'un cop d'estat. Es descriuen aspectes de l'adoctrinament que va impregnar la vida quotidiana durant quaranta anys, des de l'àmbit de l'educació a les escoles o als rols de gènere inculcats per la maquinària ideològica del règim.

Prietas las filas. Vida cotidiana y franquismo. El franquismo ha sido un tema poco abordado en los museos. En esta muestra, articulada a través de los objetos, se plantea la omnipresencia de los símbolos y consignas de un régimen totalitario nacido de un golpe de estado. Se describen aspectos del adoctrinamiento que impregnó la vida cotidiana durante cuarenta años, desde el ámbito de la educación en las escuelas o en los roles de género inculcados por la maquinaria ideológica del régimen.

Prietas las filas. Everyday life and Francoism. Francoism has been a topic seldom addressed in museums. Articulated through a number of objects, the exhibition is about the omnipresence of symbols and slogans in a totalitarian regime that emerged from a coup d'état. It illustrates the indoctrination that pervaded everyday life for forty years, from the educational scene in schools or in gender roles inculcated by the regime's ideological machinery.

 


 DescripciónTamaño
icono application/pdfFullet programació cultural de tardor 20183.95 MB
Imagen volver atrás