BOP 30 de maig de 2019 (vore anunci sobre interpretació inicial de la convocatòria)

BOP 21 de gener de 2019 (vore anunci)

El termini de presentació de sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2019Publicació de l`extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gov.es/bdnstrans/index):

Les sol·licituds es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics en la seu electrònica de la Diputació de València: https://www.sededival.es/carpetaayuntamiento

Imatge tornar enrere