BOP núm. 236, de 9 de desembre de 2020 

Els beneficiaris disposen d'un termini de deu dies comptats des de l'endemà de la publicació en el BOP per a comunicar l'acceptació expressa de la subvenció presentant l'Annex III omplit i firmat a través de la Carpeta d'Ajuntaments de www.dival.es. Si transcorre el termini de deu dies i no ho han comunicat, s'entendrà implícitament que renuncien a la subvenció.

Imatge tornar enrere