FASE DE JUSTIFICACIÓ

A partir de la publicació en el BOP núm. 15 de 23 de gener de 2020 de la Relació de sol·licituds admeses, es poden presentar les justificacions de les certificacions energètiques realitzades fins al 23 d'abril de 2020.

Les justificacions es tramitaran exclusivament per mitjà de la plataforma telemàtica “carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent d'adjuntar la documentació exigida en la convocatòria i que s'especifica a continuació. 

Es justificarà el gasto segons la modalitat simplificada  establida en l'article 28 de la  Ordenança General de Subvencions de la Diputació. 

A cada entitat li correspondrà justificar segons el total de la subvenció corresponent a tots els edificis concedits  

MODALITAT SIMPLIFICADA. Compte justificatiu simplificat 

Documents necessaris: 

  1. Relació classificada dels gastos i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament ( Annex 5)
  2. Document de registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis en l'IVACE amb la corresponent etiqueta.
  3. Justificant de l'abonament de la taxa de registre certificació energètica d'edifici.
  4.  Certificat energètic de l'edifici acabat amb codi i data de registre.
  5. Informe de millores en PDF, les quals deuen d'estar quantificades econòmicament pel tècnic certificador.
  6. Informe del Tècnic Certificador on s'haja triat una de les millores proposades en l'Informe de millores i que reflectisca la informació següent:

(Annex 6)

a.      Estalvi energètic estimat amb l'aplicació de la mesura. (kWh/any).

b.      Emissions de CO2 evitades (tCO2 ) amb l'aplicació de la mesura.

c.       Pressupost detallat per partides per a escometre la millora triada.

d.      Període de retorn de la inversió en anys.

  1. Fotografia on es veja l'etiqueta d'eficiència energètica col·locada en lloc destacat i ben visible pel públic.  
  2. Factura dels treballs realitzats emesa pel tècnic certificador.  
  3. Certificat d'estar al corrent de pagament de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries en cas de no haver autoritzat la seua consulta.
  4. Certificat de compliment de requisits i ajudes concurrents en què conste la petició i/o concessió d'altres ajudes concurrents. El total d'aportacions en cap cas podrà ser superior al total del gasto.
Imatge tornar enrere