Instruccions i Reglaments

Bases reguladores dels serveis tributaris i la resta d’ingressos de dret públic prestats

BOP 173

07/09/2017

El següent document procedix a publicar íntegrament l'acord adoptat per la Diputació de València en sessió plenària de 18 de juliol de 2017 per la qual s'aproven les Bases reguladores dels serveis tributaris i la resta d'ingressos de dret públic prestats per la Diputació de València als ajuntaments i altres ens públics.

Serveis tributaris

Dret públic

 

 

Bases reguladores dels serveis tributaris i la resta d’ingressos de dret públic prestats

BOP 173

07/09/2017

El següent document procedix a publicar íntegrament l'acord adoptat per la Diputació de València en sessió plenària de 18 de juliol de 2017 per la qual s'aproven les Bases reguladores dels serveis tributaris i la resta d'ingressos de dret públic prestats per la Diputació de València als ajuntaments i altres ens públics.

Serveis tributaris

Dret públic 

 

 

Reglament de les condicions d’ús del Teatre Principal de València

BOP 165

28/08/2017

Mitjançant el present reglament, la Diputació Provincial de València acorda regular les condicions generals aplicables per a la cessió temporal de l’ús del Teatre Principal de València, així com el procediment de cessió i els drets i les obligacions dels usuaris i les usuàries.

Cultura

Ordenança general de subvencions de la Diputació de València

BOP 101

29/05/2017

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents.

Subvenciones

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la gestió tributària prestada als ajuntaments i altres ens públics

BOP 9

13/01/2017

El present Edicte de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València versa sobre aprovació definitiva de la modificació d'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la gestió tributària prestada als ajuntaments i altres ens públics

Gestió tributària

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València

BOP 180

16/09/2016

La present Ordenança General conté normes comuns, tant substantives com de procediment, que complementen les Ordenances aprovades, si és el cas, per les entitats locals i la resta d'entitats de dret públic que han delegat en la Diputació de València les seues facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, així com les possibles Ordenances i reglaments que foren aprovades per la Diputació de València.

Serveis tributaris

Dret públic

Estatuts del Patronat Provincial de Turisme

BOP 138

19/07/2016

Per el present document, l’Excel·lentíssima Diputació de València, en sessió plenària ordinària celebrada el passat 15 de març de 2016, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’organisme autònom "Patronat Provincial de Turisme de València".

Estatuts Turisme

Normes reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de paratges naturals municipals

BOP 133

14/07/2015

El present document suposa la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de València per a realitzar determinades actuacions que fomenten la conservació i el gaudi dels paratges naturals municipals.

Subvencions

Medi ambient

Reglament de Política de Gestió de Documents Electrònics

BOP 297

15/12/2014

El present Reglament de Política de Gestió de Documents Electrònics, orienta la presa de decisions administratives i tecnològiques, i establix les directrius i elements que ha de tindre el Sistema de Gestió de Documents Electrònics de la Diputació de València.

Administració electrónica

Reglament de Desplegament de l'Administració Electrònica a la Diputació Provincial de València

BOP 232

30/09/2013

L'objecte del present reglament és regular els serveis d'administració electrònica en la Diputació de València. Les seues disposicions s'apliquen als òrgans i dependències de la Diputació, al Patronat Provincial de Turisme "València Terra i Mar" i a l'empresa Impuls Econòmic Local, SA (IMELSA)

Administració electrónica

Reglament de política de seguretat i protecció de dades de caràcter personal de la Diputació

BOP 159

06/07/2013

El present reglament té com a objecte regular la Política de seguretat i de protecció de dades de caràcter personal aplicable als sistemes d'informació que intervinguen en el tractament de la informació que resulte necessària per a l'exercici de les seues competències. Les presents disposicions s'apliquen a tots els departaments i unitats de la Diputació de València.

Administració electrónica

Protecció de dades

Cessió d'espais de l'Àrea de Cultura. Ordenança reguladora del preu públic per cessió i ús de la logística de les instal·lacions i els edificis provincials o de competència provincial per a l'explotació

BOP 111

12/05/2011

La present Ordenança té com a objecte regular el preu públic per cessió temporal dels locals, instal·lacions i equips existents en els edificis provincials.

Cultura

Reglament d'Assessorament Municipal

BOP 287

02/12/2000

El present document ratifica que la Diputació de València prestarà el servici d'assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis de la província, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, que tindran preferència en l'atenció de les peticions formulades.

Assistència jurídica

Reglament pel qual es regula l'assistència en funcions públiques necessàries als ens locals de la província de València

BOP 294

11/12/1997

Pel present document, l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València prestarà a les entitats locals de la província el servici d'assistència administrativa per a garantir l'exercici de les funcions públiques necessàries de secretaria, comprensiva de la fe- pública i assessorament legal preceptiu, i les de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i la comptabilitat i la tresoreria.

Asistencia jurídica

Gestión económica

 


Imatge tornar enrere