Butlletí Oficial de la Província (BOP) NÚM. 26 de 31 de gener de 2013

 

EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Servici de Medi Ambient
ANUNCI
 
“L'excel·lentíssima Diputació Provincial de València, en sessió del ple de data 18 de desembre del 2012 va aprovar la modificació de les normes per a la concessió de subvencions destinades a la recuperació ambiental d'espais degradats procedint-se a la seua publicació integra, entenent-se definitivament aprovades si durant el termini de 30 dies des de la publicació del present anunci en el BOP, no s'haguera presentat cap reclamació.
 
MODIFICACIÓ DE LES NORMES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA RECUPERACIÓ AMBIENTAL D'ESPAIS DEGRADATS.
Antecedents.-
Segons l'experiència acumulada al llarg del període de vigència de les normes de concessió de subvencions destinades a la recuperació ambiental d'espais degradats, una vegada finalitzada l'Enquesta Municipal de Medi Ambient, s'ha pogut constatar que el nombre de sol·licituds de subvenció sobrepassa àmpliament les possibilitats pressupostàries actuals. Com, d'altra banda, es considera necessari que l'aportació municipal a les obres siga substancial a fi que es valoren les mateixes i, una vegada concloses, els presten l'atenció i cures de manteniment i conservació necessaris s'ha considerat convenient modificar les normes de manera que es concreten en les següents:
1.- Sol·licitud de l'Ajuntament a la Diputació de València, Àrea de Medi Ambient, indicant el problema de degradació mediambiental.
2.- Els terrenys per als que se sol·licita la subvenció necessàriament seran de titularitat pública o bé d'accés o utilització pública.
3.- Definició i anàlisi de la degradació ambiental existent.
4.- Els criteris d'adjudicació de les subvencions vindran definits per l'estudi de l'origen, les causes de la degradació, viabilitat de les actuacions, interés social de la mateixa, i que en cap cas sobrepassarà els 80.000 euros.
5.- Realització d'un projecte o memòria, per al cas d'obres menors, per a la recuperació de la zona afectada. La redacció d'estos projectes es realitzarà per l'Ajuntament havent de ser supervisat i coordinat pels tècnics de l'Àrea de Medi Ambient. Només en condicions especials serà redactat pels tècnics de l'Àrea de Medi Ambient. En tot cas la designació del director d'Obres serà competència d'este Servici.
6.- La subvenció no podrà excedir el 92,5 % del total del projecte establint-se tres percentatges diferents segons el nombre d'habitants; per a ajuntaments amb menys d'1.000 habitants la subvenció aconseguirà com  a màxim 92,5%, per a ajuntaments amb població compresa entre 1.000 i 5.000 habitants la subvenció aconseguirà el 85%, mentres que per als de més de 5.000 habitants la subvenció serà del 80%.
7.- La formalització i pagament de la subvenció es realitzarà per mitjà d'un CONVENI entre l'Ajuntament i la Diputació, subjectant-se a les següents condicions; normalment contractarà la Diputació i el pagament es farà a càrrec de la partida pressupostària corresponent; l'Ajuntament haurà de certificar la reserva pressupostària corresponent per l'import que haurà d'aportar. En el supòsit que siga l'Ajuntament el que contracte les obres, la transferència de la subvenció es farà amb el següent criteri, 50% a la firma del Conveni i el 50% restant al finalitzar les obres.
8.- En el cas en què les obres siguen contractades per l'Ajuntament, al finalitzar les mateixes s'emetrà un informe per part de la Diputació, Àrea de Medi Ambient, on es contrasten les obres realitzades amb les solucions plantejades en la memòria valorada o projecte realitzat a este efecte.
9.- L'Ajuntament es compromet a l'atenció i manteniment de les obres. Els tècnics de l'Àrea de Medi Ambient de Diputació supervisaran periòdicament l'estat de les restauracions i emetran un informe que s'informarà de l'Ajuntament per a esmenar les deficiències detectades, si haguera lloc, reservant-se la Diputació el dret a exigir la devolució total o parcial de les quantitats subvencionades en cas d'incompliment per part de l'Ajuntament de la seua obligació de mantindre en bon estat els espais recuperats.
10.- La responsabilitat civil enfront de tercers que poguera derivar-se dels treballs a possibles danys a persones o béns serà de l'Ajuntament corresponent en el cas que realitze directament les obres.
11.- Estes subvencions estaran destinades exclusivament a la recuperació i restauració paisatgista dels espais degradats ambientalment, no podent utilitzar-se per a qualsevol altre tipus de treballs.”
Imatge tornar enrere